Игра

ОБЩИ УСЛОВИЯ

по провеждане на игра “Познай кое е новото лице на MyDay”ОРГАНИЗАТОР: „Кремио“ ЕАД с ЕИК 203574123, с адрес: София 1220, бул. Илиянци № 15

ИГРА: “Познай кое е новото лице на MyDay”

Раздел I: Условия на играта

Организаторът ще публикува по 3 (три) публикации в своите профили във всяка една от социалните мрежи Facebook и Instagram. Всяка публикация ще съдържа „следа“, водеща към това кое е новото рекламно лице на MyDay. „Следата“ е изображение, което подсказва на аудиторията кой е верният отговор.

Всеки Участник трябва да изкаже своето предположение кое е новото лице на MyDay като напише коментар под пост със „следа“. Всеки Участник има право да напише само 1 (един) коментар под всяка от трите публикации с улики.

С публикуването на коментар се счита, че лицето е заявило желанието си за участие в Играта и че се е съгласило с Общите условия на Организатора.

Играта се провежда в периода от 17.09.2021 до 28.09.2021 г. Включително.

Печелившите Участници се теглят на случаен принцип сред всички коментирали под всяка от трите публикации в двете социални мрежи, независимо дали са познали верния отговор или не. Тегленето ще се осъществи чрез уеб-базиран софтуер. Печелившите Участници ще са общо 9 (девет) лица.

Спечелилите се обявяват на 29.09.2021 г. на страницата на Организатора във Facebook MyDayMilk и профила на Организатора в Instagram myday.bg
Раздел II: Получаване на наградите

Наградите ще бъдат доставени до 30 дни, считано от получаването на данните от печелившите Участници. Печелившите участници следва да изпратят три имена, адрес за доставка и телефонен номер за връзка не по-късно от 08.10.21. г. Организаторът си запазва правото да достави наградите и по-късно от предвидения в предходното изречение срок, в случай, че има основателна причина за това. В случай, че Участниците, които са спечелили награда в Играта, са непълнолетни, те ще могат да я получат чрез свой законен представител, който следва да представи документ за самоличност, чрез който да се легитимира.

При получаване на наградата, печелившите следва да представят валиден документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността си. Документът за самоличност не се сканира или копира.

Спечелил Участник има право да откаже да предостави посочените в предходния параграф документи и данни, като в този случай губи правото да получи награда.

При получаване на наградата си, спечелилият следва да подпише и приемо-предавателен протокол.

Организаторът не носи отговорност, в случай че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора, например поради въвеждане на некоректни данни (в т.ч. предоставяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, грешен/непълен мобилен номер и др.).

Не се допуска размяна на наградата за паричната ѝ равностойност и/или други алтернативи.
Раздел III: Обработка на лични данни

Администратор на личните данни е Организатора.

Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно Общ регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и останалите разпоредби на приложимото българско законодателство относно защита на личните данни.

Включвайки се в настоящата Игра, Участниците предоставят доброволно личните си данни и дават изричното си съгласие тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Кремио“ EАД, както и неговите подизпълнители, за цели свързани с тази Игра, както и разпространение на награди. Личните данни ще бъдат предадени на куриерът, който ще извърши връчването на наградите.
Срок на съхранение на личните данни

Организаторът съхранява личните Ви данни за срок, необходим за осъществяване на целите, за които са събрани тези лични данни. Данните на Участниците, които не са определени като спечелили, ще бъдат унищожени до 6 (шест) месеца, считано от тегленето на печелившите, освен ако администраторът няма друго основание да ги обработва. Данните на спечелилите Участници, получили награди, ще бъдат обработвани за период до 6 (шест) месеца считано от тегленето на печелившите или за по-дълъг срок, ако администраторът има друго основание за това. След изтичането на сроковете за обработване, данните се унищожават.

Вашите права като субект на данни

Ако Вашите лични данни се обработват, Вие сте субект на данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и следните права се отнасят за Вас:

Съгласно член 15 от GDPR може да поискате информация за личните си данни, обработвани от нас. По-конкретно може да получите информация за целите на обработване, категориите лични данни, категориите получатели, на които Вашите данни са били или ще бъдат разкрити, планирания период на съхранение, съществуването на правото за достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването или възражение, правото на подаване на оплакване до надзорен орган, информация за произхода на Вашите данни, ако не е събрана от нас, за прехвърлянето в трети държави или международни организации и съществуването на автоматично вземане на решения, включително профилиране и където е приложимо, съдържателна информация за използваната логика.

Съгласно член 16 от GDPR може да изискате незабавно коригирането на неправилните данни или попълването на Вашите лични данни, съхранени при нас.

Съгласно член 17 от GDPR може да изискате изтриването на личните Ви данни, съхранени от нас, при условие че обработването не е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация за изпълняване на правно задължение, заради причини от обществен интерес или за предявяване, упражняване или защитаване на законови искове.

Съгласно член 18 от GDPR може да изискате ограничаването на обработването на личните Ви данни, ако оспорвате точността на данните, ако обработването е незаконно, ако не се нуждаем от данните и ако отказвате да бъдат изтрити, тъй като е необходимо да установите, упражните или защитите законови искове. Също така, съгласно член 18 от GDPR, имате право на възражение относно обработването в съответствие с член 21 от GDPR.

Съгласно член 20 от GDPR може да изискате личните данни, които сте ни предоставили, да бъдат получени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или може да изискате да бъдат прехвърлени на друг отговорник.

Когато обработването на Вашите лични данни се основава на легитимни интереси съгласно член 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от GDPR, както беше споменато и по-горе, Вие имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни съгласно член 21 от GDPR, при условие че има причини, които произтичат от Вашата конкретна ситуация.

Съгласно член 7, параграф 3 от GDPR можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Вследствие на това на нас не ни е разрешено да продължим да обработваме данните въз основа на съгласието в бъдеще.

Съгласно член 77 от GDPR имате право да подадете оплакване до надзорен орган. Може да се свържете с надзорния орган от обичайното Ви местопребиваване, работно място или централата на нашето дружество. Можете да упражните тези права лично до контролния орган – Комисията за защита на личните данни, с адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, e-mail kzld@cpdp.bg, website https://www.cpdp.bg, както и като се свържете с нас на myday@myday.bg

Упражняването на това право не засяга други предвидени от закона административни или съдебни средства за правна защита.

Сигурност на данните

Ние се ангажираме със защитата на Вашата неприкосновеност и с третирането на Вашите лични данни като поверителни. С цел предотвратяването на манипулация, загуба или злоупотреба с Вашите данни, които се съхраняват при нас, ние предприемаме съответните технически и организационни мерки, които се проверяват и адаптират редовно към технологичния процес.

Раздел IV: Отговорност

Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция с неспечелилите Участници.

Организаторът не носи отговорност, ако лице няма възможност да коментира постове в страницата или в профила на Организатора във Facebook или в Instagram, или социалните мрежи преустановят работа или профилите и страниците на Организаора бъдат изтрити и/или заличени без намеса на Организатора причини или публикациите на Организатора бъдат премахнати, ограничени или заличени без намеса на Организатора.

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната Игра и/или доставката на награди.

Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

„Кремио” EАД си запазва правото да промени или удължи периода на Играта.