Игри

Игри


Правила за участие и провеждане на седмични игри на Кремио ЕАД към 01.06.2021 г.
 
Игрите, провеждани на страниците на My Day - мляко и млечни продукти във Facebook и Instagram, се организират и провеждат от „Кремио” ЕАД със седалище гр. София, бул. Илиянци и ЕИК: 203574123.
С участието си в играта Вие приемате настоящите правила и се задължавате да ги спазвате.

I. Механизъм на провеждане на игри 

1. Игрите ще се провеждат на страниците на My Day - мляко и млечни продукти със следните адреси:
2. Конкретният период за всяка игра ще се определя в поста, задаващ началото и конкретните правила за всяка инициатива.
3. За да се включи в конкретна игра, участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени в конкретния пост, обявяващ играта, публикувайки съдържание от свое име по указания начин. 
4. Във фотоконкурсите може да се участва с повече от една снимка. 
 
II. Право на участие 

1. В игрите имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години към момента на регистриране за участие в игрите, на територията на България, с изключение на служителите на Кремио ЕАД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
2. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. 

III. Награди 

1. Наградите се теглят на произволен принцип. Ако е посочен друг критерий, по който се определят победители, същият се конкретизира в поста за обявяване на играта.
2. Имената на спечелилите участници се публикуват в отделен пост на Facebook или Instagram страницата на My Day - мляко и млечни продукти.
3. Печелившите участници ще имат 14-дневен срок да се свържат с нас в лично съобщение на Facebook или Instagram страницата ни, за да уточним подробностите за получаване на наградата (две имена, точен адрес и мобилен телефон за доставка на спечелената награда). Предоставяните награди са посочени поотделно за всяка отделна игра и не се допуска замяната им за паричната им равностойност и/или други ценности.
4. Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес, като разходите са за сметка на Организатора. Ако участникът не бъде открит на посочените от него координати (адрес и телефон), той губи правото да получи наградата и такава не се предоставя.
5. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи наградата ще се използва в бъдещи промоции на марката. 
 
IV. Лични данни 

1. С участието си в играта участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат съхранявани, обработвани и ползвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
2. Личните данни се събират единствено с цел провеждане на играта и доставяне на спечелените награди. Те не могат да се използват за изпращане на маркетингови послания или последваща връзка с участниците в играта, без допълнително и изрично съгласие от тяхна страна.
3. Данните се пазят за срок до 1 месец след края на промоцията. Всеки участник има право да поиска достъп, корекция и/или заличаване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на e-mail: myday@myday.bg
4. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен на избрания от нас куриер, с цел да бъде доставена награда на печеливши Участници. 

V. Други условия 

1. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции или при неспазени срокове.
2. Всеки евентуален правен спор между Организатора, от една страна и участник, от друга, се решава по пътя на преговорите и добрата воля. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентния съд в Република България.
3. Игрите по настоящите правила по никакъв начин не са спонсорирани, администрирани или свързани с Facebook и Instagram.
4. Организаторът не носи отговорност за забава или невъзможност за предоставяне на наградата поради официални празници.
5. Възложителят има право да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците или трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с играта. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицират съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Възложителя е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
6. Организаторът не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в играта или трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в играта и трети лица във връзка с такова съдържание.
7. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в играта се счита за нарушение на настоящите правила.
8. Възложителят има право да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление участници, които нарушават тези правила. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от провежданите игри. Решението на Възложителя е окончателно.